A


ورود: جهت ورود از یکی از دو روش زیر استفاده نماییدروش اول: ورود با قسمت عددی کد بورسی و شماره شناسنامه/شماره ثبت


روش دوم: ورود با قسمت عددی کد بورسی و شماره ملی/شناسه ملینکته1: سهامداران گرامی در صورت فراموشی کد بورسی، می توانید از طریق سامانه سجام به آدرس https://www.sejam.ir کد بورسی خود را دریافت نمایید.

نکته2: آندسته از سهامدارن حقیقی که متولد سال 1368 به بعد هستند، شماره شناسنامه این اشخاص عدد صفر می باشد.

نکته3: سهامداران حقوقی دارای کد PRX از حالت ورود با قسمت عددی کد بورسی و شناسه ملی(شناسه ملی شرکتی که سبدگردانی را انجام می دهد) استفاده نمایند.